مع تصاعد الهجمات التركية على جنوب كردستان، يلتقي الشعب الكردي وحلفاؤهمن جميع أنحاء أوروبا اليوم في إربيل. ويعلنون معًا عن مبادرة دولية جديدة للدفاععن كردستان من الاحتلال التركي. وهذه هي مطالبهم.

لذلك، وبصوت موحد من الوضوح الأخلاقي، نود أن ندين بشكل لا لبس فيه، استمرار احتلال الجيش التركي لجنوب كردستان وأن نقف متضامنين مع شعب جنوب كردستان وقوات المقاومة الكردية في حماية وطنهم.

Continue reading “مع تصاعد الهجمات التركية على جنوب كردستان، يلتقي الشعب الكردي وحلفاؤهمن جميع أنحاء أوروبا اليوم في إربيل. ويعلنون معًا عن مبادرة دولية جديدة للدفاععن كردستان من الاحتلال التركي. وهذه هي مطالبهم.”

Difendere il Kurdistan dall’occupazione turca

Noi – politici, difensore dei diritti umani, giornalisti, accademiche, parlamentari, attiviste politiche, ecologisti e femministe di tutta Europa – abbiamo seguito da vicino i pericolosi sviluppi derivanti dagli attacchi della Turchia al Kurdistan del Sud (Nord Iraq) a partire dal 23 aprile 2021. Di conseguenza, ci siamo riuniti oggi a Erbil e abbiamo deciso che dobbiamo far sentire la nostra voce.

Continue reading “Difendere il Kurdistan dall’occupazione turca”

Défendre le Kurdistan contre l’occupation turque

Nous – représentant·e·s politiques, défenseur·e·s des droits humains, journalistes, universitaires, parlementaires, activistes politiques, écologistes et féministes de toute l’Europe – avons suivi de près les dangereux développements résultant des attaques de la Turquie contre le Kurdistan du sud (nord de l’Irak) depuis le 23 avril 2021. Par conséquent, nous nous sommes réuni·e·s à Erbil aujourd’hui et avons décidé que nous devons nous exprimer.

Continue reading “Défendre le Kurdistan contre l’occupation turque”

Türkiye’nin işgaline karşı Kürdistan’i Savunalim

Bizler, Avrupa’nın dört bir yanından 150 kadar siyasetçi, insan hakları savunucusu, gazeteci, akademisyen, parlamenter, siyasal eylemci, çevrebilimcive feminist, 23 Nisan 2021’den beri Türkiye’nin Güney Kürdistan’a (Kuzey Irak’a) saldırılarından kaynaklanan tehlikeli gelişmeleri yakından izliyoruz. Bunun sonucunda, bugün Erbil’de toplanarak sesimizi yükseltmemiz gerektiğine karar verdik.

Continue reading “Türkiye’nin işgaline karşı Kürdistan’i Savunalim”

Defendamos Kurdistán contra la ocupación turca

Nosotrxs –politicxs, activistas de DDHH, periodistas, académicxs, miembros de parlamentos, activistas políticxs, ecologistas y feministas de toda Europa– hemos seguido de cerca los peligrosos sucesos derivados de los ataques de Turquía en Kurdistán del Sur (Irak del Norte) desde el 23 de abril de 2021. Como resultado, nos hemos reunido hoy en Erbil y decidido que debemos alzar la voz.

Continue reading “Defendamos Kurdistán contra la ocupación turca”

Kurdistan verteidigen gegen die türkische Besetzung

Wir – Politiker*innen, Menschenrechtsverteidiger*innen, Journalist*innen, Akademiker*innen, Abgeordnete, politische Aktivist*innen, Ökolog*innen und Feminist*innen aus ganz Europa – haben die gefährlichen Entwicklungen, die die Angriffe der Türkei auf Südkurdistan (Nordirak) seit dem 23. April 2021 nach sich gezogen haben, genau verfolgt. Infolgedessen haben wir uns heute in Erbil versammelt und beschlossen, dass wir unsere Stimme erheben müssen.

Continue reading “Kurdistan verteidigen gegen die türkische Besetzung”

Defend Kurdistan Against Turkish Occupation

International call, signed by over 100 activists, scholars and political organizations:

We – politicians, human rights advocates, journalists, academics, members of parliaments, political activists, ecologists, and feminists from all over Europe – have been closely following the dangerous developments resulting from Turkey’s attacks on South Kurdistan (North Iraq) since the 23rd of April, 2021. As a result, we have gathered in Erbil today and decided that we must speak out.

Continue reading “Defend Kurdistan Against Turkish Occupation”

Re-Embedding Citizenship in Revolutionary Politics

By Yavor Tarinski

To take no part in the running of the community’s affairs is to be either a beast or a god!

~Aristotle[1]

When exploring social change, one has to examine all aspects of it. Developing strategies and institutions that will help facilitate the coming into being and functioning of a democratic and ecological society is of an immense importance, and so is the anthropological type that will consist it. In this latter aspect, the concept of citizenship plays crucial role.

Continue reading “Re-Embedding Citizenship in Revolutionary Politics”